https://www.banggood.com/50X-LED-Illumination-Pen-Style-Pocket-Microscope-Magnifying-Glass-with-Reading-Scales-p-1137785.html?p=8Z020971524652016114

Redclaw Crayfish-Cherax quadricarinatus-กุ้งก้ามแดง สัตว์เศรษฐกิจ


Found this redclaw at Miracle of West trade show Kanchanburi. The exhibitor said they do the redclaw crayfish farm in the rice fields. This can help to increase their income.

เจอเจ้าก้ามแดง ในงาน มหัศจรรย์ตะวันตก ที่กาญจนบุรี เจ้าของร้านบอก เลี้ยงในนาข้าว ช่วยเสริมรายได้
Redclaw Crayfish 
Cherax quadricarinatus (known by several common names, including Australian red claw crayfish, Queensland red claw, redclaw, tropical blue crayfish, freshwater blueclaw crayfish) is an Australian freshwater crayfish
Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Cherax_quadricarinatus

กุ้งก้ามแดง
มีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Cherax quadricarinatus สายพันธ์จาเออสเตรเลีย เริ่มทำการวิจัยและเพาะพันธ์ ตั้งแต่ปี 2548 โดยทดลองเลี้ยงกุ้งก้ามแดงในนาข้าวของเกษตรกรชาวเขา ที่บ้านแม่กลางหลวง ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงที่ปลูกข้าวไว้กินเองในครัวเรือน จากการทดลองพบว่า กุ้งก้ามแดงสามารถเจริญเติบโตได้ดี มีอัตรารอดดี ไม่ทำลายต้นข้าว นอกจากนั้น มูลของกุ้งก้ามแดง ยังเป็นปุ๋ยอินทรีย์อย่างดี บำรุงต้นข้าวให้เจริญงอกงาม และได้ผลผลิตดีขึ้น

กุ้งก้ามแดงเป็นกุ้งที่มีรสชาติอร่อย คล้ายเนื้อปู พบได้ในเขตหนาว เช่น อเมริกาเหนือ,อเมริกาใต้,ยุโรป,เอเชียตะวันออก,ออสเตรเลีย และนิวกินี มีทั้งหมดประมาณ 300 ชนิด ขนาดตั้งแต่ 50 ก. จนถึง 2 กก. เกษตรกรทำนาสามารถเลี้ยงกุ้งคู่กับการทำนาข้าวได้ โดยปล่อยกุ้งพร้อมกับการปักชำ และจับกุ้งขายช่วงก่อนเก็บเกี่ยวข้าว กุ้งก้ามแดงมีราคาแพง ไว้ขายได้และไว้กินเองได้ ในขณะที่เกษตรกรยังมีข้าวไว้บริโภคอยู่
ที่มา: https://www.gotoknow.org/posts/390891

==============================Watch VDO


======================================
Nearest accommodation: Guesthouse Azito - 400 meters from Hakone Yumoto train station. Stay here no need to carry stuff along your adventure trip.

Guesthouse Azito Guesthouse Azito  Guesthouse Azito Guesthouse Azito

Previous
Next Post »