https://www.banggood.com/50X-LED-Illumination-Pen-Style-Pocket-Microscope-Magnifying-Glass-with-Reading-Scales-p-1137785.html?p=8Z020971524652016114

Rent a bike in Seoul - เช่าจักรยานขี่ในโซล

Rent a bike in Seoul - เช่าจักรยานขี่ในโซลผมมีโอกาสไปทัวร์เกาหลีใต้มาเมื่อ พฤษภาคม 2560 เห็นมีจักรยานให้เช่าตามจุดต่างๆ ในโซล
เลยลองสำรวจจุดหนึ่งที่ใกล้โรงแรมที่พัก น่าสนใจตรงที่ใช้การชำระเงินผ่านมือถือ ช่วยอำนวยความสะดวก พร้อมกับมีอุปกรณ์ล็อกแบบดิจิตอลที่เชื่อมกับระบบรับชำระเงิน ทำให้ดูคล่องตัวในการใช้งาน

I have a chance to visit Seoul South Korea with a quick tour. I found an interesting bike rental system there in Seoul.

ลองดูวิธีการใช้งานดังนี้ครับ
The instruction is very easy you can see it below.
*Source: https://www.bikeseoul.com:447/main.do?lang=en

ขั้นตอนที่ 1.ซื้อตั๋วผ่านมือถือ
First purchase a voucher

*Screenshot from https://www.bikeseoul.com:447/main.do?lang=en

ขั้นตอนที่ 2.เลือกจักรยานแล้วกรอก รหัสการเช่า
Second select a bike and input the rental pin.
*Screenshot from https://www.bikeseoul.com:447/main.do?lang=en


ขั้นตอนที่ 3.คลายล็อกจักรยานจากแท่นล็อก เท่านี้ก็นำจักรยานไปขี่ได้
Third unlock and ride the bike.

*Screenshot from https://www.bikeseoul.com:447/main.do?lang=en


ขั้นตอนที่ 4. สำหรับการคืน คืนที่จุดจอด ซึ่งมีอยุ่ทั่วไป ล็อกรถให้เรียบร้อย
Forth it is also easy to return, just return to any station and lock the bike.
*Screenshot from https://www.bikeseoul.com:447/main.do?lang=en

แต่ก่อนขี่จักรยานที่โซลอย่าลืมตรวจสอบกฎจราจร เพิ่มเติมเพราะบางประเทศมีกฎจราจรสำหรับการขี่จักรยาน เช่น ห้ามขี่บนทางเท้า และต้องสวมหมวกกันน็อกสำหรับจักรยานตลอดเวลา เป็นต้น
Please don't forget to check the traffic rule before riding the bike in Seoul as well.

Watch VDO


Previous
Next Post »